Interim management


Hoe verloopt een interim opdracht?

Wij stellen u gerichte vragen en vormen ons zo een eerste beeld over uw vraagstuk en het door u gewenste eindresultaat. In dit gesprek worden afspraken gemaakt voor het formuleren van de probleemstelling, de voorwaarden en de planning.

 

.

.

.

 

Plan van aanpak

Quintens heeft ongeveer 20 werkdagen nodig om betrokkenen te interviewen, een concept probleemstelling te formuleren en een voorstel voor een plan van aanpak op te stellen. Het plan van aanpak bevat een planning en daarmee een inschatting van de te verwachten kosten. Het plan wordt met u besproken en eventueel aangepast. Dit document is de basis voor de uitvoering van de opdracht. Er worden nadere afspraken gemaakt over de voorwaarden en de detailplanning.

 

Uitvoering van een veranderopdracht

Als opdrachtgever zorgt u ervoor dat Quintens tijdig over alle gegevens beschikt die noodzakelijk zijn voor de opdracht.

De interim manager stelt maandelijks een voortgangsrapportage op, die met u wordt besproken. Tijdens dit gesprek wordt getoetst of de uitvoering van de opdracht nog steeds overeenstemt met uw wensen en verwachtingen. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de werkzaamheden te wijzigen, wordt dit na onderling overleg schriftelijk tussen partijen vastgelegd.

Quintens verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de opdracht of uit andere bron wordt verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 

Afronding van het project

Aan het eind van het project stelt Quintens een eindrapportage op waarin de uitgevoerde opdracht wordt samengevat, evenals de bereikte resultaten. In dit rapport wordt ingegaan op de wijze waarop u de resultaten het beste kunt verankeren in uw organisatie.

Evaluatie

Tussen 3 en 6 maanden na afronding van de opdracht voert Quintens met u een evaluatiegesprek. Een belangrijk onderwerp dat aan de orde komt is de mate waarin de verandering bestendig in uw organisatie is beklijfd.

Ze komen met veel gekrijs binnengevlogen, veelal gevolgd door nog meer krijsers, schijten de boel krijsend onder, vliegen weg en laten jou met de rommel zitten.

Uit "De paarse krokodil" van Peter Camp en Funs Erens

Richard Lennartz

Directeur UBR|HIS, CPO UBR, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Zo doet Quintens het dus niet.