Health


Health

Innovatie en rendementsverbetering

Marktwerking, patiëntveiligheid, bedrijfsvoering,  proces- en productinnovatie zijn actuele thema’s in de zorgsector. Prijzen en budgetten staan blijvend onder druk. Een snellere doorstroom van patiënten, professioneel en duurzaam inkopen en arbeidsbesparende innovaties helpen de rendementen structureel te verbeteren.

Aandachtsvelden van professionals in de zorg en de toeleverende industrie. Quintens combineert kennis en ervaring in beide branches.

Wat is kenmerkend voor de aanpak van Quintens?

 • Erkennen van de tegenpolen/tegenstellingen die er bestaan tussen voor medische zorg verantwoordelijke specialisten en voor bedrijfsvoering verantwoordelijk management. Dialoog is het middel om de tegenstellingen op te lossen, dan wel de tegenstellingen zodanig te verenigen dat een beweging naar voren ontstaat in de richting van het gezamenlijke doel.
 • Confrontatie van feiten met beelden en het elkaar wederzijds open bevragen geeft inzicht in de inhoud, in het proces en ieders verantwoordelijkheid daarin. Ook ontstaat bewustwording van eigen gedrag en het effect daarvan op de ander.
 • Uit de dialoog volgt een gedeelde visie, die concreet is gemaakt in te behalen doelen. De visie wordt gedurende het (verander)proces verder aangescherpt naar aanleiding van de uitkomsten van de dialoog.
 • Voor daarvoor in aanmerking komende situaties ontwikkelen wij in overleg met u incentives die het voor betrokkenen aantrekkelijk maken zich pro-actief te conformeren aan de gedeelde visie.
 • Onze aanpak is resultaatgericht en becijfert gedurende de verschillende fasen van het project welke bestendige resultaatverbetering zal worden bereikt.

Deze aanpak is de basis voor al onze rendementsverbeterprojecten in de zorgsector.

Onze klanten:

Medische productontwikkelaars, ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties,
jeugdzorg en revalidatie

 

Wanneer wordt een innovatie succesvol?

In de zorg is nauwe afstemming tussen het product en de arts een randvoorwaarde, om er voor te zorgen dat de patiënt goed wordt gediagnosticeerd en optimaal wordt behandeld. Dat de veiligheid van en persoonlijke regie door de patiënt wordt geborgd. Quintens weet niet alleen hoe een goede innovatie tot stand komt die helpt het rendement te verbeteren, maar kent ook de verhoudingen binnen ziekenhuizen. Verhoudingen, die bepalen of iets wel of geen succes wordt.

Quintens ondersteunt bedrijven op het gebied van medische productontwikkeling in de vorm van advies, projectmanagement en tijdelijk lijnmanagement. Onze integrale aanpak is gebaseerd op een brede ervaring in:

 • R&D
 • Industrial Design
 • Engineering
 • Kwaliteitsmanagementsystemen
 • Medische richtlijnen/ CE
 • Testen & valideren
 • Prototyping
 • Productiemanagement
 • Marketing & Sales

Rendementsverbetering inkoop

 

Eén van de manieren om het rendement te verbeteren in een zorgorganisatie is het realiseren van een duurzaam verbeterde verhouding tussen inkoopcondities en de kwaliteit van goederen en diensten. Dit resultaat is kwantitatief meetbaar door een in euro’s uit te drukken inkoopresultaat en verlengde betaaltermijnen.

Kwalitatieve verbetering komt tot uitdrukking door een hogere leverbetrouwbaarheid van leveranciers, een lager percentage klachten, een lager percentage retourzendingen en een lager aantal MIP-meldingen verbandhoudend met ingekochte producten en diensten.

 

Onze aanpak heeft aandacht voor intensieve contacten tussen de industrie en de decision making units in uw organisatie. Wij bieden u alternatieven voor de samenloop van inkoop van medische verbruiksgoederen en investeringsgoederen enerzijds en financiering van onderzoek, ontwikkeling en opleiding anderzijds.

Om de verbeteringen te realiseren worden in overleg met u aanpassingen in uw besturingsmodel geïmplementeerd. Verder omvat onze aanpak een masterplan, projectplanning, implementatie en monitoring van resultaten.

Lees ook Tenderboard.

Voor al uw rendementsprojecten bieden wij programmamanagement.